Prima pagină Te pot ajuta Impozitare 2024

Impozitare 2024

Impozitarea la sursă, începând cu 1 ianuarie 2023, a veniturilor obținute de persoanele fizice din răscumpărarea de unități de fond emise de fondurile de investiții administrate de BRD Asset Management S.A.I.

Începând cu 1 ianuarie 2023 impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice din răscumpărarea unităților de fond se calculează și se reține la sursa de către societatea de administrare, BRD Asset Management S.A.I.
Cota de impozitare este diferită, în funcție de perioada de deținere a unităților de fond, astfel:

  • 1% din câștigul realizat din răscumpărarea unităților de fond care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii; 
  • 3% din câștigul realizat din răscumpărarea unităților de fond care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Determinarea perioadei de deținere a unităților de fond se realizează pe principiul FIFO (primul venit, primul plecat). 
Determinarea câştigului/ pierderii se realizează pentru fiecare tranzacție de răscumpărare, la data stabilirii valorii de răscumpărat a unităților de fond, prin calculul diferenței dintre valoarea de vânzare și valoarea de achiziție, calculată pe baza prețului mediu ponderat pentru numărul de unități de fond răscumpărate. Se iau în calcul și eventualele costuri legate de subscrierea/ răascumpărarea unităților de fond. 
Pentru persoanele fizice nerezidente în România care fac dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, prin prezentarea unui certificat de rezidență fiscală valabil pentru data în care solicită răscumpărarea, nu se reține impozit la sursă.

Precizări suplimentare:

  • Investitorul nu mai trebuie să depună Declarația Unică pentru impozitul pe transferul titlurilor de valoare și pentru plata acestuia. Depunerea Declarației Unice 212 pentru anul fiscal 2023 este necesară DOAR pentru declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), în situația în care veniturile non-salariale obținute de investitor în cursul anului 2023 sunt peste valoarea a 6 salarii minime brute pe economie (18.000 RON);
  • Pentru determinarea veniturilor non-salariale obținute în anul 2023, trebuie avute în vedere, pe lângă veniturile din investiții (precum cele obținute din răscumpărarea unităților de fond, din tranzacționarea altor titluri de valoare, din dobânzi sau dividende, etc.) și veniturile din alte surse, de exemplu: chirii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură etc., obținute în România și în străinătate, în funcție de tipologia sursei de venit.;
  • Dacă investitorul a efectuat răscumpărări de unități de fond emise de un fond denominat în EUR, respectiv USD, atunci câștigul/pierderea este convertit(ă) în RON la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data plății sumelor aferente răscumpărării și este cumulat(ă) cu restul câștigurilor/pierderilor, după caz, de pe celelalte fonduri.

DECLARAȚIA UNICĂ se depune până la data de 25 mai 2024 inclusiv:

  • Prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe portalul www.anaf.ro;
  • Prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
  • În format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire;

 

Share